مناقصه پروژه احداث آزمایشگاه بیماریابی آب و مزدوجین در شهر بوشهر

1397/4/11 0:0

 

آگهي مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث آزمایشگاه بیماریابی آب و مزدوجین در شهر بوشهر  را برگزار  نمايد. لذا از كليه پيمانكاران شركت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد و نقشه را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

عنوان

متراژ

واحد

مبلغ ضمانتنامه

برآورد

ساختمان

1015.01

متر مربع

982.237.617

18.782.767.065

سپتیک بتنی

30

مترمکعب

259.445.544

پیاده رو

130.68

متر مربع

602.539.722

جمع کل

     

19.644.752.331

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه    

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  12/04/1397  لغايت 17/04/97 ساعت 12:30 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 18/04/97   لغايت 27/04/97  ساعت 12:00 بعدازظهر  

مكان تحويل اسناد: به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه

اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 30/04/97 روز چهار شنبه ساعت 10 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد. متقاضيان مي‌توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند.

 

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

 


   
تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >