فراخوان جذب سرمایه گذار

1399/11/11 0:0

فراخوان جذب سرمایه گذار


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را مستند به دستور العمل ماده 27 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به بخش غیر دولتی (خصوصی )  و بر اساس مصوبات طرح های تملک دارایی های سرمایه جدید ، نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی از طریق رقابت عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد فراخوان  به آدرس : بوشهر، خیابان معلم ، روبروی جایگاه نماز جمعه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ،مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی ( امور قراردادها )  دانشگاه مراجعه نماید. قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از اسناد را دریافت و به همراه اسناد و مدارک درخواست شده با قید قبولی امضاء نموده و طی مهلت مندرج در این آگهی به دانشگاه تحویل نمایند

 

ردیف

پروژه واگذاری

شهرستان

1

واگذاری پروژه تکمیل احداث کلینیک تخصصی کنگان در قالب (BOT)

کنگان

2

واگذاری احداث بیمارستان تخصصی قلب  در قالب (BOO)

بوشهر

3

واگذاری تکمیل پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی عالیشهر به بخش خصوصی به روش ساخت،بهره برداری و انتقال مالکیت (BOT)

بوشهر

4

واگذاری پروژه تکمیل بیمارستان  17 شهریور برازجان در قالب (BOO)

دشتستان

  
محل و تاریخ توزیع اسناد فراخوان : واحد امور قراردادهای دانشگاه از تاریخ درج آگهی به مدت چهار روز کاری

مهلت اخذ اسناد فراخوان :99/11/11  لغایت 99/11/14 تا ساعت 14

مهلت تحویل اسناد فراخوان :  99/11/15 لغایت 99/11/25 تا ساعت 11

پاکات پیشنهادی  در تاریخ 99/11/25ساعت 12 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بازگشایی  می شود .

هزینه درج آگهی با برنده واگذاری می باشد.

کلمات کلیدی:
فراخوان     جذب     سرمایه.گذار     دانشگاه.علوم.پزشکی     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   13 بهمن 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >