آگهی مزایده 19 دستگاه خودرو مشمول کمیسیون ماده 2

1402/7/29 0:0

آگهی مزایده عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده 19 دستگاه خودرو مشمول کمیسیون ماده 2 وزارت اقتصاد و دارایی با شرایط مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتو با شماره مزایده 10020000383000027 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

ردیف

شماره مزایده

شرح مزایده

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

1002000383000027

مزایده 19 دستگاه خودروی مشمول کمیسیون ماده 2

250.000.000

زمان انتشار در سایت: مورخ 1402/7/25    

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19:00 مورخ 1402/8/2

تاریخ بازدید : 1402/7/25لغایت 1402/8/15  (ساعات اداری)

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:00 مورخ 1402/8/15

زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1402/8/16

زمان اعلام  به برنده: 1402/8/16

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
 -مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی - واحد امور قراردادها.
- هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
آگهی.مزایده     19.دستگاه.خودرو        

تاریخ بروز رسانی:   2 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >