آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان مركز بهداشتي درماني شهدا واقع در شهر بوشهر

1396/5/28 0:0

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث ساختمان مركز بهداشتي درماني شهدا واقع در شهر بوشهر را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان و نيز پيمانكاران داراي صلاحيت در صورت داشتن مجوز  دعوت بعمل مي آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

 

رديف

عنوان پروژه

متراژ

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

ساختمان

1055 متر مربع

بوشهر

000,000,983

18,315,240,189

2

محوطه

500 متر مربع

بوشهر

278,689,219

3

ديوار

68 متر طول

،،

953,771,583

4

سپتيك

30 متر مكعب

،،

 

93,937,297

جمــع كـــل

19,650,638,288

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه
مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ 96/5/22  لغايت 96/5/24 ساعت 00: 13
مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 96/5/25  لغايت 96/6/5ساعت 13:30 بعدازظهر
مكان تحويل اسناد : به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه
بازگشایی : اسناد و اوراق متقاضيان  در تاريخ 96/6/6 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي ميگردد.
متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند.
اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     ساختمان.مركز.بهداشتي.درماني.شهدا     بوشهر        

تاریخ بروز رسانی:   28 امرداد 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >