آگهی مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان شهدای خلیج فارس

1397/2/17 0:0

آگهی مناقصه عمومی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان شهدای خلیج فارس  به بخش خصوصی را برگزار نماید .  لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت – مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه -  دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم  روبروی جایگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر- دبیر خانه مرکزی دانشگاه اقدام نمایند . پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی مهرو امضاء نموده و در طی مهلت تحویل ، اسناد مناقصه را تسلیم نمایند . 

مبلغ ضمانت  نامه شرکت در مناقصه  : ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر  به نفع دانشگاه  به ارزش  300/000/000 ریال  یا ارئه   فیش واریزی به مبلغ  300/000/000 ریال  به حساب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان : زمان توزیع از تاريخ 97/2/17 لغایت 97/2/19 ساعت14:45

محل توزیع اسناد: بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي  

  مهلت تحويل اسناد فراخوان:   97/2/20لغایت 97/2/30  ساعت 14:30

مكان تحويل اسناد فراخوان :  به آدرس بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد .
اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 97/2/31ساعت 13 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.
هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
مناقصه.واگذاری     تاسیسات     بیمارستان     شهدای.خلیج.فارس        

تاریخ بروز رسانی:   17 ارديبهشت 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >