مناقصه پروژه طرح توسعه مرکز بهداشتی درمانی چغادک واقع در شهرستان بوشهر

1397/12/8 0:0

آگهي مناقصه عمومی شماره (۲۰۹۷۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰۴)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه طرح توسعه مرکز بهداشتی درمانی چغادک واقع در شهرستان بوشهر  را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد )به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.   
 خرید اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله تائید اسناد مناقصه می باشد

شماره فراخوان

عنوان پروژه

نام شهرستان

متراژ

واحد

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآورد(ریال)

۲۰۹۷۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰۴

ساختمان

بوشهر

659

مترمربع

686/000/000

13/435/808/851

سپتیک

30

مترمکعب

264/291/754

جمع کل

13/700/100/605

 


محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    
مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  97/12/7 لغايت 97/12/9ساعت 19:00
مهلت تحويل اسناد : از تاريخ 97/12/10   لغايت 97/12/19  ساعت 19:00  
تاریخ بازگشایی : 97/12/20   ساعت 13:00
مكان تحويل ضمانت نامه شرکت در مناقصه : به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی-دبیرخانه-آقای حسین حاجی نژاد
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است  

سایت ملی مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     پروژه     طرح     توسعه     مرکز     بهداشتی    
درمانی     چغادک        

تاریخ بروز رسانی:   8 اسفند 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >