مزایده 29 دستگاه خودرو مشمول کمیسیون ماده 2 وزارت اقتصاد و دارایی

1398/9/7 0:0

  آگهی مزایده عمومی ، کد مزایده 1098000383000003

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده 29 دستگاه خودرو مشمول کمیسیون ماده 2 وزارت اقتصاد و دارایی با شرایط مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(setadiran.ir)  و با شماره مزایده 1098000383000003 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.


زمان انتشار در سایت: مورخ 98/9/7    


مهلت دریافت اسناد مزایده: تا مورخ 98/9/10 ساعت 19:00


تاریخ بازدید : 98/9/11لغایت 98/9/14


آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 13:00 مورخ 98/9/20


زمان بازگشایی: ساعت 13:15 مورخ 98/9/20


ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1.مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی - واحد امور قراردادها.
2. هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد.
3.لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سامانه ستاد:             www.setadiran.ir

کلمات کلیدی:
مزایده     29.دستگاه.خودرو     دانشگاه.علوم.پزشکی     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   6 آذر 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >