آگهی مناقصه پروژه عملیات تکمیلی مرکز پژوهشی درمانی بیماریهاي خاص و درمان سرطان در شهرسـتان بوشـهر

1399/5/21 0:0

آگهي مناقصه عمومی  (2099000383000009)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه عملیات تکمیلی مرکز پژوهشی درمانی بیماریهاي خاص و درمان سرطان در شهرسـتان بوشـهر را برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 3 ابنیه و 4 تاسیسات می باشد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2099000383000009

عملیات تکمیلی مرکز پژوهشی درمانی بیماریهاي خاص و درمان سرطان

5424مترمربع

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

12/161/967/613

473/098/380/656

 


محل توزيع اسناد: سامانه ستاد  

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  99/05/21 لغايت9905/25 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 99/05/26   لغايت 99/06/05  تا ساعت 11:00 

تاریخ بازگشایی : 99/06/05   ساعت 11:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
مناقصه     پروژه.عملیات.تکمیلی     مرکز.پژوهشی.درمانی     بیماریهاي.خاص     درمان.سرطان     بوشـهر    

تاریخ بروز رسانی:   21 امرداد 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >