آگهی مزایده بخشی از سیستم سرمایشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1399/8/7 0:0

آگهی مزایده عمومی ، کد مزایده 1099000383000002

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد تجهیزات خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETADIRAN.IR  و با شماره مزایده 1099000383000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: مورخ 99/8/7  

مهلت دریافت اسناد مزایده: 99/8/7 لغایت مورخ 99/8/12

تاریخ بازدید :99/8/12لغایت 99/8/17

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 12:00 مورخ 99/8/18

زمان بازگشایی: ساعت 12:30 مورخ 99/8/18

زمان اعلام  به برنده: 99/8/18

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات، اعلام برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2.علاقمندان (اشخاص حقیقی و حقوقی) به شرکت در مزایده می بایست دارای گواهی الکترونیکی(توکن) باشند.

3.مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده ( پاکت الف) :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها.

4.خرید اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله تائید اسناد مزایده می باشد.

5. هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است.


تاریخ بروز رسانی:   7 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >