آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان های امام خمینی(ره) شهر کنگان و زینبیه شهر خورموج و شهدای خلیج فارس بوشهر و شهید گنجی برازجان

1399/9/12 0:0

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشكی بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان های امام خمینی(ره) شهر کنگان و زینبیه شهر خورموج و شهدای خلیج فارس بوشهر و شهید گنجی برازجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید


ردیف

کد فراخوان

موضوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

1

2009900383000018

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

امام خمینی ( ره) کنگان

450/000/000

2

2009900383000019

واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان زینبیه خورموج

450/000/000

3

۲۰۹۹۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۲۶

واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان

شهدای خلیج فارس بوشهر

500/000/000

4

۲۰۹۹۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۲7

واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان

شهید گنجی برازجان

350/000/000


محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ 99/9/12  لغايت 99/9/15 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 99/09/16   لغايت 99/09/26  تا ساعت 11:00  

تاریخ بازگشایی : 99/09/26   ساعت 11:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
مناقصه.واگذاری     امور.نگهبانی     بیمارستان.های     امام.خمینی(ره).کنگان     زینبیه.خورموج     شهدای.خلیج.فارس.بوشهر    
شهید.گنجی.برازجان        

تاریخ بروز رسانی:   26 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >