فراخوان جذب سرمایه گذار

1400/7/6 0:0

 

فراخوان جذب سرمایه گذار


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را مستند به دستور العمل ماده 23 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به بخش غیر دولتی (خصوصی ) و بر اساس مصوبات طرح های تملک دارایی های سرمایه جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی از طریق رقابت عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد فراخوان به آدرس: بوشهر، خیابان معلم، روبروی جایگاه نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، دفتر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه مراجعه نماید.

قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از اسناد را دریافت و به همراه اسناد و مدارک درخواست شده با قید قبولی امضاء نموده و طی مهلت مندرج در این آگهی به دانشگاه تحویل نمایند.

 

ردیف

شرح

شهرستان

1

احداث بیمارستان هفده شهریور برازجان

دشتستان

 

محل و تاریخ توزیع اسناد فراخوان: دفتر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه از تاریخ درج آگهی به مدت سه روز کاری

مهلت اخذ اسناد فراخوان: 1400/07/06  لغایت 1400/07/10 تا ساعت 14:00

مهلت تحویل اسناد فراخوان:  1400/07/11 لغایت 1400/07/20 تا ساعت 13:00

پاکات پیشنهادی  در تاریخ 1400/07/20 ساعت 14 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بازگشایی  می شود .

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     فراخوان     جذب     سرمایه     گذار    

تاریخ بروز رسانی:   14 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >