آگهی مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1401/3/8 0:0

آگهي مناقصه عمومی (2001000383000050)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد   اقدام نمایند.


مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه : یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال ( 1/800/000/000 ریال )

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/9  لغايت 1401/3/12 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1401/3/13  لغايت 1401/3/23تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/3/23  ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه.خرید.خدمت     بی.خطرسازی.پسماند.های.عفونی     بیمارستانها.ی.     تابعه.دانشگاه.        

تاریخ بروز رسانی:   8 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >