آگهی مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-نوبت دوم

1401/3/25 0:0

آگهي مناقصه عمومی (2001000383000057)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-نوبت دوم را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه : یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال ( 1/800/000/000 ریال )

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/28 لغايت 1401/3/31تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1401/4/1  لغايت 1401/4/11 تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/4/11  ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     خرید.خدمت.بی.خطرسازی     پسماند.های.عفونی     بیمارستانهای.تابعه.دانشگاه     بوشهر     نوبت.دوم    
   

تاریخ بروز رسانی:   25 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >