همایش ملی"پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم"

1397/8/23 0:0


 
عدالت ترمیمی راهبردی است که از طریق آن بزهکار، بزه دیده و اعضای جامعه محلی به کمک یکدیگر و با کمک یک تسهیل‌گر(پلیس) تلاش می‌کنند برای مشکلات ناشی از جرم راه حلیبیابند. در واقع سازمان پلیس با به کار بستن این راهبرد می‌تواند از طریق تسهیل گفتگوهای صلح و سازش‌محور میان بزه‌دیده و بزهکار، پرونده‌های کیفری زیادی را حل و فصل نموده و از تراکمپرونده‌های کیفری بکاهد.بر این اساس دانشگاه علوم انتظامی امین با برگزاری همایش " پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم" به دنبال تحقق اهداف راهبردی مذکور«توسعه مبانی نظری  کارکردهای ترمیمی پلیس، تولید داده های تجربی در حوزه عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، آشنایی با نتایج تحقیقات و تجارب سایر کشورها از طریق مطالعات تطبیقی و ارائه شیوه‌هایاثربخش برای پلیس در حوزه عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم» می‌باشد.نتایج مطالعات این همایش بی گمان در بازنگری قوانین کیفری، ساختار سازمانی، فرهنگ‌سازی و ارتقاء سطح دانش پلیس، احصاءچالش‌ها و ارائه سازوکارها، تضمین کیفیت و تجانس خدمات ترمیمی ارائه شده و افزایش اعتماد عمومی نسبت به مشارکت در فرآیندهای ترمیمی پلیس نقش موثری خواهد داشت. لذا از همه فرهیختگان محترم دعوت می شود که با ارائه مقالات ارزشمند خود بر غنای علمی همایش بیافزایید.

نحوه نگارش و ارائه مقالات به شرح ذیل اعلام می گردد:

مقاله شامل بخش‌های عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسأله، روش‌شناسی، یافته‌ها،  بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها و منابع باشد.

-مقالات می بایست با قلم BNazanin تایپ شده و حجم آن حداکثر 20 صفحه باشد.

-نام نویسنده یا نویسندگان و رتبه علمی ایشان در زیر عنوان مقاله نوشته و نشانی محل کار و پست الکترونیکی نویسنده مسئول در پاورقی صفحه اول بیان شود.

-چکیده مقالات به فارسی حاوی 150 تا 250 کلمه بوده و شامل زمینه و هدف، روش شناسی، یافته‌ها و نتیجه‌گیری و کلید واژه  باشد.

-فهرست منابع به روشAPA و به ترتیب حروف الفبا دسته بندی و تنظیم شد.

 

آدرس سایت همایش: apu.ac.ir

 

دانلود پوستر همایش

 


تاریخ بروز رسانی:   23 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >