فراخوان جذب سرمایه گذار

1400/11/30 0:0

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را مستند به دستور العمل ماده23 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به بخش غیر دولتی (خصوصی )  و بر اساس مصوبات طرح های تملک دارایی های سرمایه جدید ، نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی از طریق رقابت عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد فراخوان  به آدرس : بوشهر، خیابان معلم ، روبروی جایگاه نماز جمعه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر . دفتر منابع فیزیکی و حفاظت از طرح های عمرانی دانشگاه مراجعه نماید. قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از اسناد را دریافت و به همراه اسناد و مدارک درخواست شده با قید قبولی امضاء نموده و طی مهلت مندرج در این آگهی به دانشگاه تحویل نمایند .

 

ردیف

شرح

شهرستان

1

خانه بهداشت گورک خورشیدی

تنگستان

2

خانه بهداشت سربست

گناوه

3

مرکز خدمات جامع سلامت محمدی

گناوه

4

مرکز خدمات جامع سلامت چهارروستایی

گناوه

5

خانه بهداشت سرکره

دشتستان

6

پایگاه غیرضمیمه ولیعصر

دشتستان

محل و تاریخ توزیع اسناد فراخوان : دفتر منابع فیزیکی و حفاظت از طرح های عمرانی دانشگاه از تاریخ درج آگهی به مدت چهار روز کاری

مهلت اخذ اسناد فراخوان : 1400/11/30  لغایت 1400/12/3تا ساعت 13

مهلت تحویل اسناد فراخوان :  1400/12/4لغایت 1400/12/4تا ساعت 12

بازگشایی : پاکات پیشنهادی  در تاریخ 1400/12/14 ساعت 13 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بازگشایی  می شود .

 

کلمات کلیدی:
فراخوان     جذب.سرمایه.گذار     اجرای.پروژه.های     مرکز     خانه.های     بهداشت    

تاریخ بروز رسانی:   30 بهمن 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >