مرگ.مادران.باردار


4 خرداد 1395
به مناسبت روز ماما جشن بیستمن سال پیشگیری از مرگ مادران باردار در دیلم برگزار شد
در آیینی که به مناسبت روز ماما و برپایی جشن بیستمین سال پیشگیری از مرگ مادران باردار، در شبکه بهداشت و درمان دیلم برگزار شد، از ماماها و پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی قدردانی به عمل آمد.

 
 
 
< >